Shiraz / シーラーズ
Shiraz / シーラーズ: 29.614955, 52.546284