Shimonita - motojuku / 下仁田本宿
Shimonita - motojuku / 下仁田本宿: 36.243999, 138.707702